Wie zijn wij

 

Wat is de LPKV ?

De LPKV is een vereniging van fokkers van ras-zuivere konijnen, cavia’s, hoenders, dwerg­hoenders, sierduiven, water-en siervo­gels. De ruim 100 leden zijn af­kom­stig uit Lei­den én om­liggende gemeenten.

De leden van onze vereniging besteden een deel van hun vrije tijd aan het houden, verzor­gen en fokken van genoemde dier­soorten die, ieder afzonderlijk, een grote ver­scheiden­heid van ras­sen en kleuren ken­nen. Voor al deze rassen en kleurslagen zijn standaardeisen opge­steld, waaraan de dieren zoveel mogelijk moe­ten voldoen, wil de fokker ze kun­nen instu­ren op een tentoonstelling. De­ze staan be­schre­ven in wat fok­kers de stan­daard noemen, een boek waarin alle erkende rassen van een diergroep staan beschreven en dat te koop ligt op alle grote, lan­delijke ten­toon­stel­lin­gen. Er bestaat dus een standaard voor konij­nenrassen, een standaard voor hoen­derrassen, een stan­daard voor sier­duivenras­sen etc.

 

Onze hobby thuis

De klein-dierensport, zoals men deze vrijetijds­besteding ook wel noemt, is een hob­by waar­aan men thuis veel plezier kan beleven. In feite is men er het hele jaar mee be­zig. Vroeg in het voorjaar worden de fokpaartjes samenge­steld. Vol onge­duld wacht men op jongen of kuikens. Zijn deze eenmaal geboren dan is het zaak moeder en kroost een zo goed mo­gelijke ver­zorging te geven. Men ziet het kleine grut op­groeien, be­kijkt ze steeds weer met de vraag: “Zijn ze bezig uit te groeien tot een top dier, dat in alle opzich­ten voldoet aan eisen van de stan­daard?” Een­maal begonnen met deze hobby zal men er niet gauw van af stappen. Er groeit een band tussen de fok­ker en zijn dieren.

 

September-februari: tentoonstellingen!

Er worden in de periode september-februari in Nederland honderden tentoonstel­lingen gehou­den waar hobbydieren zoals de onze getoond en verge­leken worden. Dat kun­nen kleine ten­toon­stellin­gen zijn van een plaatse­lijke vereni­ging of grote landelijke ten­toonstellin­gen. U vindt een ten­toonstellings­ka­len­der op de web­site van de landelijke bond: www.kleindierplaza.nl

De leden van de LPKV wach­ten vol span­ning op hun jongdie­ren­keuring in sep­tember, waar keurmeesters een eer­ste be­oor­deling geven van de jonge dieren, een vóórselectie voor de vol­gende tentoon­stellin­gen.

In december houdt de LPKV haar clubtentoon­stelling, waar de leden hun oude en jonge die­ren wederom aan keurmeesters ter beoordeling aan­bieden. Dat zijn spannende da­gen voor de fok­kers. Op de beoordelingskaarten lezen we hoe de beoordelingen van de jonge dieren en hun predikaten: U=uit­mun­tend, F=fraai, ZG=zeer goed, G=goed, V=vol­doende, M=matig, O=on­voldoende.

 

 

 

Geen dure hobby!

De beoefening van deze hobby is bepaald niet duur. Er is wel eens uitgere­kend dat, bijvoorbeeld het houden van één kat even duur is als het hou­den van zes à acht midden­slag rasko­nij­nen. Ook het lidmaat­schap van fokver­enigin­gen is zeer goedkoop. De contribu­tie voor een fok­kers­ver­eni­ging als de LPKV is laag ge­hou­den om zo­veel mo­ge­lijk men­sen in de gele­gen­heid te stellen de kleindieren-sport in ver­eni­gings­ver­band te beoe­fe­nen. Al­leen via het lid­maat­schap van plaatse­lijke ver­enigingen, zoals de LPKV, kunt u lid van de landelijke bonden wor­den en kunt u met uw dieren mee­doen aan plaatselij­ke, regionale en landelijke tentoonstel­lingen.

 

Kernactiviteiten van de LPKV

 

Landelijke fokkersblad

Onze hobby heeft ook een nationale en interna­tio­nale dimensie die vooral zichtbaar is in het landelijke blad.

„Kleindier Magazine Avi­cultura-Fok­kersbelangen“. Inlichtingen: www.kleindiermagazine.nl

 

Nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over bijvoorbeeld:

neem dan contact op met de secretaris van de vereniging.

 

Vereningings-secretariaat

A.P. Bos.
Achterweg 5
2376 AX Nieuwe Wetering
071-3316211 of 06-57044418
E-Mail : lpkvleiden@gmail.com